Hur producerar man?

Fjärrvärme produceras vanligen i ett värmeverk där vattnet värms upp genom att man förbränner ett bränsle. Andra sätt att värma vattnet är i en elpanna eller genom att använda spillvärme från till exempel en industri eller ett avloppsnät. Detta förstärks med hjälp av en värmepump. Ofta har man flera typer av produktionsanläggningar i ett och samma fjärrvärmenät. Anläggningen som klarar produktionen under normala omständigheter kallas baslastanläggning.

I en baslastpanna kan man använda billigare bränslen av sämre kvalitet, som till exempel avfall. När värmebehovet ökar, till exempel under kalla vinterdagar, kopplas spetslastanläggningar in. I dessa används oftast ett mera lätthanterligt och högvärdigt bränsle, till exempel lätt eldningsolja. I en del fjärrvärmenät finns också reservlastanläggningar som används om till exempel en baslastpanna skulle gå sönder.

Olika typer av pannor
Det finns en rad olika typer av pannor för förbränning. Bränslet kan eldas genom brännare, cyklon eller rost, eller med fluidiseringsteknik. I en brännare eller cyklon sprutas bränslet in tillsammans med luft. Bränslet kan vara olja, gas eller pulver, till exempel kol- eller torvpulver. Rosteldning är den äldsta och än så länge vanligaste tekniken för förbränning av fasta bränslen i Sverige. Bränslet matas fram på en yta som kallas rost och luft tillförs underifrån. Fluidiseringstekniken innebär att man blåser luft genom bränslet och en blandning av sand, aska och kalk eller kalksten så att blandningen svävar när förbränningen sker.

Rökgasrening och värmeåtervinning
Utbyggnaden av fjärrvärmen och allt effektivare rökgasrening vid de svenska värmeverken har inneburit en drastisk minskning av de föroreningar som släpps ut i luften. Bland de föroreningar som minskat mest är svavel, kvicksilver, tungmetaller och försurande ämnen.

Alla bränslen som används i fjärrvärmepannor innehåller ändå mer eller mindre föroreningar. En del föroreningar bildas också vid förbränningen. För att ta bort så mycket som möjligt av de här föroreningarna innan röken släpps ut använder man olika typer av reningsutrustning. Vilken och hur mycket rökgasreningsutrustning man använder bestäms av hur rent bränslet är och vilka föroreningar som bildas vid förbränningen.

I bränslet finns också fukt. Denna fukt förångas när bränslet brinner och ångan innehåller mycket energi. Denna apr 26, 2012 energi kan tas tillvara i en rökgaskondenseringsanläggning. Här sänks temperaturen på rökgasen så mycket att vattenångan kondenseras, vilket frigör värmeenergi. Genom rökgaskondensering kan verkningsgraden i en anläggning höjas mellan 10 och 40 procent.

Värmepumpar
Värmepumpar är vanliga i produktionen av fjärrvärme. De kan användas för att höja temperaturen på industriellt spillvatten, men också till att använda till exempel sjövatten som värmekälla. Värmepumpen använder en process som påminner om den som används i kylskåp, och består bland annat av en kraftig kompressor. Kompressorn drivs med el och ett vanligt produktionsförhållande är att en värmepump ger tre enheter värme för varje enhet el den förbrukar.

Källa: Svensk Fjärrvärme, www.svenskfjarrvarme.se/